اولین اپلیکیشن نست جی اس Nest.js CRUD

استفاده از تایپ اسکریپت و نست

چگونه متدهای GET POST را به کار ببریم و params, body, query را بگیریم.

Github Repo