بجای ریداکس از Relay میتوان استفاده کرد

25 اردیبهشت 1401

اگر میخواهید در ری اکت از graphQL استفاده کنید میتوانید query ها را بصورت دستی وارد کنید. راه بهتر برای وارد کردن query ها استفاده از Relay.js است.

Github Repo