تمرین کدنویسی htmlcss برای قسمت اول homepage

تصویر زیر الگوی ما برای کدنویسی در ویدیو بالا بود!