متد های آرایه در جاوا اسکریپتArray Methods

این مقاله متد های گلوبال جاوااسکریپت برای آرایه ها filter, match, reduce, map, find, findIndex, sort را معرفی میکند. قبل از آشنایی با این متدها, هنگام کار با اعضای آرایه ها از حلقه های for, forEach و while استفاده میشد. حالا ببینید با این متد ها کار با اعضای آرایه چه ساده تر شده است!

مدل زیر را برای تعریف ابجکت ببینید!

{
  country: <string>,
  age    : <number>,
  name   : <string>
}

فرض کنید بخواهیم کشور, نام و سن افراد را طبق این مدل جمع آوری کنیم. آنگاه یک آرایه خواهیم داشت که تعدادی از این ابجکت ها بعنوان اعضای آرایه در آن وجود دارد. نام این آرایه که شامل تمام اطلاعات است را AllData مینامیم.

چالش 1: لطفا یک لیست از نام افراد تهیه کنید! reduce

چالش 2: لطفا لیست تمام افرادی که در کشور USA هستند را تهیه کنید. filter

چالش 3: لطفا میانگین سن تمام افراد را محاسبه کنید! reduce

چالش 4: لطفا لیستی از تمام اطلاعات در دسترس از افراد ۲۷ ساله را تهیه کنید. filter

چالش 5: لطفا تمام اطلاعات را نمایش دهید. برای هریک از افراد یک تگ div ایجاد کنید و در داخلش این سه تگ را ایجاد کنید: نام در تگ h3 و سن در تگ span و کشور در تگ span با استایل color:darkgray (با کمک map)

چالش 6: لطفا بگویید اولین نفر از لیست که در CANADA زندگی میکند چندمین نفر در لیست است. findIndex

چالش 7: لطفا نام اولین کسی در لیست که در CANADA زندگی میکند را پیدا کنید. find

چالش 8: لطفا لیست را بر اساس سن از کوچک به بزرگ مرتب کنید. Sort

چالش 9: لطفا هرکس که در نامش David دارد را پیدا کنید. match