کدهای حالت های سرور http status codes

26 اردیبهشت 1400

http status codes به پنج گروه کلی تقسیم میشوند:

کدهای 100 تا 199 : informational responses

کدهای 200 تا 299: successful responses

کدهای 300 تا 399: redirects

کدهای 400 تا 499: client error

کدهای 500 تا 599: server error

کد 100

نتیجه تقریبا اوکی است. در این حالت کاربر یا باید درخواست را ادامه دهد یا بیخیال دریافت پاسخ شود.

کد 200

وقتی پاسخ موفقیت آمیز باشد. معنای این کد به متد آن برمیگردد. اگر متد GET بود یعنی اطلاعات دریافت شده است. اگر متد POST باشد یعنی اطلاعات با موفقیت ارسال شده است.

کد 303

سرور این پاسخ را میفرستد تا کاربر را به یک uri دیگر هدایت کند. آنگاه با متد GET پاسخ به کاربر داده میشود.

کد 401

کاربر اطلاعات را با قاعده نوشتاری اشتباهی ارسال کرده است.

کد 500

سرور به مشکل برخورده است.