خودآموزی برنامه نویسی: هدف من کدام زبان و کدام فریمورک است؟

گام اول برنامه نویسی پاسخ به همین سوال است. یک روز دیگر زبان دیگر، احتماال هردو را به مرور فراموش خواهید کرد. بهتر است برای اینکه در ذهن بماند، یک فریمورک را انتخاب کرد و همان را هرروز تمرین کرد. هرروز چیزهای جدید از همان فریمورک را آموخت. مثال بعضی ها js.React را انتخاب میکنند. سپس برای اینکه بدانند چه مخلفات دیگری را باید عالوه بر ری اکت بدانند به سایت جابینجا رفته و در میان اگهی ها میبینند که نام چه تکنولوژی هایی برای یک ری اکت دولوپر نام برده شده است و چه انتظاراتی از یک برنامه نویس فرانت اند که با ری اکت کار میکند در انتظار است. سپس همان تکنولوژی ها را در گوگل جستجو میکنند و به مرور زمان یاد میگیرند. ممکن است چند ماه طول بکشد. مخصوصا بدون همکالسی یا استاد. خوداموزی زمان بر است اما میپذیرند. بدین ترتیب پس از مدتی متوجه میشوند که انگیزه انها در حال از بین رفتن است. مخصوصا که هیچ درامدی بدست نیاورده اند. بنابراین برای افزایش انگیزه شروع به اموزش اموخته های کنونی خود میکنند. یا اینکه با گرافیک و انیمیشن یا هرچه در توان داشته باشند سعی میکنند خود را به برنامه نویسی متعهد و عالقه مند نگه دارند. گاهی بعضی برنامه نویس ها که درحال یادگیری هستند.

از خود سلفی میگیرند و در حالیکه لپتاپ انها مقابل دوربین است میگویند امروز چالش بیست و یکمین روز از 100 روز خوداموزی در منزل را میگذرانم. به این ترتیب آموزش نمیدهند اما با الیک هایی که میگیرند ارتباط خود با محیط را حفظ کرده و انگیزه برای ادامه راه پیدا میکنند. امروزه بسیاری از برنامه نویسان در حال خودآموزی هستند. واقعا افراد محدودی هستند که حاضرند سه میلیون ناموت به یک اموزشگاه بدهند و سپس بعد از اینکه استخدام شدند هم ماهانه یک میلیون از حقوق کسر شود تا پنج ماه! اگر هم دوره کاراموزی رایگان باشد معموال سه ماهه است که بدون حقوق، ناامید کننده و انرژی گیر است. احتماال کاراموزان نیمه کاره رها میکنند. بنابراین شرکت هایی که دوره کاراموزی انها هم بدرد بخور و اموزنده باشد و مطالب حرفه ای را یاد بدهد، پولی بابت اموزش نگیرد بلکه هزینه ایاب ذهاب هم به کاراموز خود بدهد، خوش برخورد باشد و کار فوری نداشته باشد، تعهد کتبی نگیرد که اگر اموزش میدهم تا یکسال برای من کار کنی، کم پیدا میشود و تقریبا نیست. عالوه بر این هزینه لپتاپ مناسب هم از دیگر مشکالت برنامه نویسی است. من خودم با یک کامپیوتر قدیمی کار میکنم. عشق به برنامه نویسی همه مشکالت را در خود حل میکند.

یک راه برای انتخاب زبان و الیبرری یا فریمورک این است که یک شرکت را انتخاب کنید. ببینید با چه تکنولوژی هایی کار میکند. سپس همان را یاد بگیرید و مثال بعد از یک سال خودآموزی برای استخدام در همان شرکت اقدام کنید. راه دیگر هم این است که کتابخانه مورد عالقه یا مورد نیاز خود را انتخاب کنید سپس یکسال خوداموزی کنید و یک نمونه کار حرفه ای بسازید. حاال هر شرکتی که با دیدن نمونه کار شما خوشحال میشود به آن بپیوندید. بعضی از افراد سرسختانه فریلنسر هستند. دوست ندارند کارمند باشند. فرقی ندارد چه حرفه ای و سابقه دار و چه تازه وارد که سابقه کارمندی نداشته باشد. بعضی افراد هم فریلنسر هستند هم کارمند. انها موفق شدند کار پاره وقت پیدا کنند. انها از هر راهی که بتوانند کسب درامد میکنند و زندگی را میچرخانند. بسیار انعطاف پذیر با زندگی برخورد میکنند.

این مقاله در مجله جونیور آمده است.

هدف من کدام زبان و کدام فریمورک است - خود آموزی برنامه نویسی - جونیور فرانت اند