مقدمات وردپرس را یاد میگیرید! از ویژگی های خوب این دوره میتوان به ویدیو های کوتاه آن اشاره کرد. شما با تماشای چند دقیقه ویدیو - تقریبا سه الی ده دقیقه - یک عملیات را انجام میدهید و نتیجه آن را در بروزر میبینید! کافیست روی لینک های زیر کلیک کنید تا در ستون مقابل فایل را تماشا کنید یا دانلود نمایید!
مدت زمان دوره
02 : 00 : 00
تعداد ویدیو ها
30
نام فایل ها
دانلود ویدیو 0
دانلود ویدیو 1
دانلود ویدیو 2
دانلود ویدیو 3
دانلود ویدیو 4
دانلود ویدیو 5
دانلود ویدیو 6
دانلود ویدیو 7
دانلود ویدیو 8
دانلود ویدیو 9
دانلود ویدیو 10
دانلود ویدیو 11
دانلود ویدیو 12
دانلود ویدیو 13
دانلود img
دانلود ویدیو 14
دانلود ویدیو 15
دانلود ویدیو 16
دانلود img
دانلود ویدیو 17
دانلود code
دانلود ویدیو 18
دانلود code
دانلود ویدیو 19
دانلود code
دانلود ویدیو 20
دانلود ویدیو 21
دانلود ویدیو 22
دانلود code
دانلود ویدیو 23
دانلود code
دانلود ویدیو 24
دانلود ویدیو 25
دانلود ویدیو 26
دانلود ویدیو 27
دانلود ویدیو 28
دانلود ویدیو 29
دانلود ویدیو 30
دانلود code
دانلود ویدیو 31
دانلود code
دانلود ویدیو 32
دانلود ویدیو 33
دانلود ویدیو 34
دانلود ویدیو 35
دانلود img
دانلود code
دانلود ویدیو 36
دانلود code
دانلود ویدیو 37
دانلود code
دانلود ویدیو 38
دانلود ویدیو 39
دانلود code
دانلود ویدیو 40
دانلود ویدیو 41
دانلود ویدیو 42
دانلود code
دانلود ویدیو 43
دانلود code
دانلود ویدیو 44
دانلود code
دانلود ویدیو 45
دانلود ویدیو 46
دانلود code
دانلود ویدیو 47
دانلود code
دانلود ویدیو 48
دانلود ویدیو 49
دانلود img
دانلود ویدیو 50
دانلود ویدیو 51
دانلود code
دانلود ویدیو 51
دانلود ویدیو 52
دانلود ویدیو 53
دانلود code
دانلود code
دانلود code
دانلود code
دانلود ویدیو 54
دانلود ویدیو 55
دانلود ویدیو 56
دانلود code
دانلود ویدیو 57
دانلود code
دانلود ویدیو 58
دانلود code
دانلود code
دانلود 15
دانلود 15
دانلود 15
دانلود 15
دانلود 15
دانلود 16
دانلود 16
دانلود 16
دانلود 16
دانلود 17
دانلود 17
دانلود 17
دانلود ویدیو 59
دانلود ویدیو 60
دانلود ویدیو 61
دانلود final shot
دانلود final codes